Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny DORDENTAL z siedzibą w Toruniu przy ul. Kołłątaja 5a, który reprezentuje Dorota Jędrzejewska lekarz stomatolog. Kontakt mailowy z Administratorem pod następującym adresem: rejestracja@dordental.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
 • udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim na podstawie art. 6 ust. 1lit. b i lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • realizacji Państwa praw jako pacjenta.
 1. Administrator odbiera i archiwizuje upoważnienia, na których upoważnia się inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udziela im informacji o stanie Państwa zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta  oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 2. Administrator kontaktuje się z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f  RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
 3. Administrator z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie przetwarzał Państwa dane w celu realizacji dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO) w celu wystawienia rachunku na państwa rzecz  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej np. ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci Administratora, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne, usługi doradcze, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe i kadrowe.
 • osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
 • w zakresie realizacji przez Administratora opieki medycznej dokumentacja medyczna będzie przechowywana co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu,
 • w zakresie dochodzenia roszczeń dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności leczniczej i realizacji zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Po upływie ww. okresów Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Gabinet Stomatologiczny DORDENTAL Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Administratora podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia przez Administratora świadczenia lekarskiego. Jeżeli podają Państwo swój numer telefonu bądź adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – w przypadku braku jego podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wizytach przez te środki przekazu.

/-/ Dorota Jędrzejewska

Administrator Danych Osobowych